Marele Premiu la Târgul Întreprinderilor Simulate-Veneția

Studenții români au obținut Marele Premiu la Târgul Întreprinderilor Simulate, de la Veneția

Florin JianuCâștigătorii primei ediții din România a Târgului Întreprinderilor Simulate au obținut marele premiu la competiția de profil de la Veneția (Italia), fapt care demonstrează că țara noastră are o generație de tineri inovativi, … » Read more

» Oportunităţi – Surse de finanţare nerambursabilă

Submăsura 6.4 PNDR 2014-2020:
“Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi non-agricole”

Apel lansat în 14.07.2015
Depunere continuă până la 30.10.2015, ora 16:00
Buget: 57.214.935 euro

 

Solicitanţi eligibili:
• micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din spatiul rural;
• fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.
*O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:
microintreprindere – maximum 9 salariati si realizeaza o cifră de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
intreprindere mica – intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifră de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

Domeniile acoperite prin submasura 6.4:
• Activităţi de producţie (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie şi carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activităţi de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
• Activităţi meşteşugăreşti (ex: activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
• Activităţi turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică);
• Furnizarea de servicii inclusiv construcţii, reconstrucţii şi/sau modernizarea spaţiilor şi zonelor aferente desfăşurării activităţilor (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice; consultanţă, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.);
• Fabricarea de peleţi şi brichete din biomasă.

Investiţii eligibile
1. Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole:
• fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton;
• fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
• activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
• Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
• fabricare produse electrice, electronice;
2. Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole
• olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii, etc);
3. Investitii legate de furnizarea de servicii:
• servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
• servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
• servicii de consultanta, contabilitate, audit;
• activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;
• servicii tehnice, administrative, etc.
4. Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-turistice, proiecte de activitati de agrement.
5. Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii.

Costuri eligibile specifice:
• constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor (in cf. cu lista codurilor CAEN eligibile – anexele 7 si 8);
• achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
• investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.
Cheltuielile pentru asistenta tehnica (proiectare, studii si avize, consultanţă/management proiect etc) sunt eligibile :
– in cazul proiectelor cu CM – valoare maxima 10% din bugetul total al proiectului
– in cazul proiectelor fara CM, doar dotare – valoare maxima 5% din bugetul total al proiectului

*Pentru proiectele care includ lucrări de construcţii – studiul de fezabilitate va fi intocmit in cf. cu HG nr. 28/2008.

 Valoare AFN:
Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei ani si nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro in cazul transporturilor):

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil se majoreaza până la 90% în următoarele cazuri:
– pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agroturism;
– pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Modul de evaluare AFIR*:

Cererile de finantare depuse intră in procesul de evaluare pe baza punctajului (prescoring) estimat de beneficiar in cf. cu grila de punctaj din GS iulie 2015.

*Toate proiectele depuse într-o lună calendaristică care au punctajul mai mare sau egal cu pragul de calitate corespunzător lunii respective (de ex. in prima luna sunt evaluate proiectele autoevaluate la 80 p), vor fi evaluate de către AFIR. Celelalte proiecte vor fi evaluate în lunile următoare, atunci când punctajul estimativ (prescoring) va deveni mai mare sau egal cu pragul de calitate corespunzător lunii respective şi vor intra în competiţie cu proiectele depuse în lunile respective.
Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decât pragul de calitate corespunzător lunii respective se va întocmi un raport de selecţie lunar, cu excepţia proiectelor pentru care solicitanţii şi-au estimat punctajul (autoevaluare/prescoring) cu mai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR, când aceştia vor intra în procesul de selecţie în raportul de selecţie final.

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţia lunară ce reprezintă diferenţa dintre alocarea anuală şi valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecţie lunare anterioare.
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de tipul proiectului – se acordă prioritate proiectelor prin care se propun servicii – altele decât servicii medicale, sanitar-veterinare şi agroturism;
În cazul proiectelor cu aceeaşi valoare, departajarea se realizează în funcţie de activitatea desfăşurată prin proiect şi anume: se acordă prioritate proiectelor care propun activităţi meşteşugăreşti şi servicii IT (în ordinea prezentării).

Durata de valabilitate a Contractului de Finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuată de Autoritatea Contractantă. De asemenea, pe o perioadă de 5 ani de la ultima transa de plată efectuată de Agenţie, Beneficiarul se obligă să:
– respecte şi să menţină criteriile de eligibilitate şi de selecţie;
– să nu modifice obiectivele prevăzute în Studiul de fezabilitate, parte integrantă din Contractul şi Cererea de Finanţare,
– să nu înstrăineze investiţia;
– să nu îşi înceteze activitatea pentru care va fi finanţat.
În cazul nerespectării acestora, sumele acordate vor fi recuperate integral.

Tip de sprijin:
– Rambursarea costurilor eligibile suportate şi efectiv plătite.
– Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului solicitat sau a garantarii printr-un instrument financiar.

Extras din modelul contractului de finantare (pentru plăţi în avans):
„4(4) Beneficiarul poate primi valoarea avansului numai după avizarea unei proceduri de achiziţii de către Autoritatea Contractantă.

4(5) Beneficiarul este obligat să depună o garanţie financiară, care să acopere suma solicitată în avans în procent de 100%, eliberată de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale a României sau de către o societate de asigurări, reglementată de legislaţia naţională în domeniu. Valoarea avansului acordat se justifică de către beneficiar pe bază de documente justificative conform cerinţelor Autorităţii Contractante prezentate în Instrucţiuni de plată, până la expirarea duratei maxime de implementare a proiectului prevăzută în contractul de finanţare, respectiv la data autorizării ultimei tranşe de plată.”

Pentru mai multe detalii privind sursele de finantare nerambursabila accesaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.apdrp.ro, www.aippimm.ro sau transmiteţi un email la adresa expertului consultant start-upuri natalia.marculescu@gmail.com.

 Descărcați 

Ghidul Solicitantului_sM 6.4

Anexa 7- Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare

Anexa 8 – Lista cod-uri CAEN eligibile pentru dotare

Anexa 9 – Lista zonelor cu potential turistic ridicat

Anexe – Studiu de Fezabilitate