» Documente necesare pentru înregistrarea unei întreprinderi

⇒ Documentele necesare pentru înregistrarea în Registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii în nume colectiv, în comandită simplă şi cu răspundere limitată

 

Operaţiuni prealabile

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri – detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă – formular;
 2. Dovada privind plata taxei de registru (separat pentru rezervare firmă, respectiv emblemă):
  • 45 lei – taxa de registru;
  • 27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014.

Înregistrare

 1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
 2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular .
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
 4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
 5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
 6. Declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată (original) – detalii;
 7. Actul constitutiv (original) – detalii (Modele acte constitutive: SRL asociat unic, SRL mai mulți asociați, comandită simplă, nume colectiv);
 8. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (copie) – detalii;
 9. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit – formular;
 10. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 9 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social – detalii;
 11. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii) – detalii;
 12. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);
 13. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) – detalii;
 14. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);
 15. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original) – detalii;
 16. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
 17. Dacă este cazul:
  • actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (copie certificată);
  • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular – tip);
  • hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane (copie certificată);
  • mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată);
  • certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate (original şi copie tradusă);
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 18. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – detalii:
  • 250 lei – taxele de registru;
  • 150 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;
  • 20 lei plus un adaos de 50% reprezentând Fondul de lichidare, pentru fiecare cerere de obţinere cazier fiscal/asociat/administrator;
  • timbre fiscale în valoare de 4 lei (pentru cererea adresata ANAF);
  • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Notă:

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC sau se descarca on-line (http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/nume-colectiv).
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant.

Legea societăţilor comerciale, varianta actualizată (incl. completările şi modificările prevăzute prin Legea nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului)

⇒ Documentele necesare pentru înregistrarea în Registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării persoanei fizice autorizate

 

Operaţiuni prealabile

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor – formular;*
 2. Dovada privind plata taxei de registru:
  • 45 lei – taxa de registru;
  • 27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014.

*Firma unui profesionist, persoană fizică autorizată, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma “persoană fizică autorizată” sau PFA.

 

Înregistrare

 1. Cererea de înregistrare, original – formular;
 2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste  îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 2);
 4. Cartea de identitate sau paşaportull titularului PFA (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
 5. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată) – detalii;
 6. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original) – detalii;
 7. Dacă este cazul:
  • avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de  Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip – original);
  • precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.);
  • declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie – formular;
  • documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);
  • documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf) şi/sau
  • documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf) – detalii;
 8. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – detalii:
  • 90 lei – taxa de registru;
  • 54 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;
  • 20 lei plus un adaos de 50% reprezentând Fondul de lichidare/persoană cazier fiscal.

Notă:

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC sau se descărca on-line (http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice/persoane-fizice-autorizate-pfa)
 • Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru persoanele fizice autorizate se efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale.
 • Documentele se depun la ORC în raza căruia persoana fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional.

⇒ Documentele necesare pentru înregistrarea în Registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării întreprinzătorilor persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale 

Operaţiuni prealabile

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor – formular;*
 2. Dovada privind plata taxei de registru:
  • 45 lei – taxa de registru;
  • 27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014.

*Firma unui profesionist, titular al unei întreprinderi individuale, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma „Întreprindere individuală”. 

Înregistrare

 1. Cererea de înregistrare – formular;
 2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste  îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 2);
 4. Cartea de identitate sau paşaportul titularilor întreprinderii individuale (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
 5. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată) – detalii;
 6. Specimenul de semnătură al întreprinzătorului persoană fizică, titular al întreprinderii individuale (original) – detalii;
 7. Dacă este cazul:
  • avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de  Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip – original);
  • precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.);
  • declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie – formular;
  • documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);
  • documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf)
   şi/sau
  • documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf) – detalii;
 8. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – detalii:
  • 90 lei – taxa de registru;
  • 54 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;
  • 20 lei plus un adaos de 50% reprezentând Fondul de lichidare/persoană cazier fiscal.

Notă:

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC sau se descarcă on-line (http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice).
 • Documentele se depun la ORC în raza căruia întreprinzătorii persoane fizice, titulari ai întreprinderilor individuale, îşi stabilesc sediul profesional.Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către întreprinzătorii titulari II.
 • Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru întreprinzătorii persoane fizice, titulari ai întreprinderilor individuale, se efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale.

 

 

» Oportunităţi – Surse de finanţare nerambursabilă

Submăsura 6.4 PNDR 2014-2020:
“Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi non-agricole”

Apel lansat în 14.07.2015
Depunere continuă până la 30.10.2015, ora 16:00
Buget: 57.214.935 euro

 

Solicitanţi eligibili:
• micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din spatiul rural;
• fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.
*O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:
microintreprindere – maximum 9 salariati si realizeaza o cifră de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
intreprindere mica – intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifră de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

Domeniile acoperite prin submasura 6.4:
• Activităţi de producţie (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie şi carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activităţi de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
• Activităţi meşteşugăreşti (ex: activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
• Activităţi turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică);
• Furnizarea de servicii inclusiv construcţii, reconstrucţii şi/sau modernizarea spaţiilor şi zonelor aferente desfăşurării activităţilor (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice; consultanţă, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.);
• Fabricarea de peleţi şi brichete din biomasă.

Investiţii eligibile
1. Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole:
• fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton;
• fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
• activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
• Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
• fabricare produse electrice, electronice;
2. Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole
• olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii, etc);
3. Investitii legate de furnizarea de servicii:
• servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
• servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
• servicii de consultanta, contabilitate, audit;
• activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;
• servicii tehnice, administrative, etc.
4. Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-turistice, proiecte de activitati de agrement.
5. Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii.

Costuri eligibile specifice:
• constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor (in cf. cu lista codurilor CAEN eligibile – anexele 7 si 8);
• achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
• investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.
Cheltuielile pentru asistenta tehnica (proiectare, studii si avize, consultanţă/management proiect etc) sunt eligibile :
– in cazul proiectelor cu CM – valoare maxima 10% din bugetul total al proiectului
– in cazul proiectelor fara CM, doar dotare – valoare maxima 5% din bugetul total al proiectului

*Pentru proiectele care includ lucrări de construcţii – studiul de fezabilitate va fi intocmit in cf. cu HG nr. 28/2008.

 Valoare AFN:
Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei ani si nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro in cazul transporturilor):

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil se majoreaza până la 90% în următoarele cazuri:
– pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agroturism;
– pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Modul de evaluare AFIR*:

Cererile de finantare depuse intră in procesul de evaluare pe baza punctajului (prescoring) estimat de beneficiar in cf. cu grila de punctaj din GS iulie 2015.

*Toate proiectele depuse într-o lună calendaristică care au punctajul mai mare sau egal cu pragul de calitate corespunzător lunii respective (de ex. in prima luna sunt evaluate proiectele autoevaluate la 80 p), vor fi evaluate de către AFIR. Celelalte proiecte vor fi evaluate în lunile următoare, atunci când punctajul estimativ (prescoring) va deveni mai mare sau egal cu pragul de calitate corespunzător lunii respective şi vor intra în competiţie cu proiectele depuse în lunile respective.
Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decât pragul de calitate corespunzător lunii respective se va întocmi un raport de selecţie lunar, cu excepţia proiectelor pentru care solicitanţii şi-au estimat punctajul (autoevaluare/prescoring) cu mai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR, când aceştia vor intra în procesul de selecţie în raportul de selecţie final.

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţia lunară ce reprezintă diferenţa dintre alocarea anuală şi valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecţie lunare anterioare.
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de tipul proiectului – se acordă prioritate proiectelor prin care se propun servicii – altele decât servicii medicale, sanitar-veterinare şi agroturism;
În cazul proiectelor cu aceeaşi valoare, departajarea se realizează în funcţie de activitatea desfăşurată prin proiect şi anume: se acordă prioritate proiectelor care propun activităţi meşteşugăreşti şi servicii IT (în ordinea prezentării).

Durata de valabilitate a Contractului de Finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuată de Autoritatea Contractantă. De asemenea, pe o perioadă de 5 ani de la ultima transa de plată efectuată de Agenţie, Beneficiarul se obligă să:
– respecte şi să menţină criteriile de eligibilitate şi de selecţie;
– să nu modifice obiectivele prevăzute în Studiul de fezabilitate, parte integrantă din Contractul şi Cererea de Finanţare,
– să nu înstrăineze investiţia;
– să nu îşi înceteze activitatea pentru care va fi finanţat.
În cazul nerespectării acestora, sumele acordate vor fi recuperate integral.

Tip de sprijin:
– Rambursarea costurilor eligibile suportate şi efectiv plătite.
– Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului solicitat sau a garantarii printr-un instrument financiar.

Extras din modelul contractului de finantare (pentru plăţi în avans):
„4(4) Beneficiarul poate primi valoarea avansului numai după avizarea unei proceduri de achiziţii de către Autoritatea Contractantă.

4(5) Beneficiarul este obligat să depună o garanţie financiară, care să acopere suma solicitată în avans în procent de 100%, eliberată de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale a României sau de către o societate de asigurări, reglementată de legislaţia naţională în domeniu. Valoarea avansului acordat se justifică de către beneficiar pe bază de documente justificative conform cerinţelor Autorităţii Contractante prezentate în Instrucţiuni de plată, până la expirarea duratei maxime de implementare a proiectului prevăzută în contractul de finanţare, respectiv la data autorizării ultimei tranşe de plată.”

Pentru mai multe detalii privind sursele de finantare nerambursabila accesaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.apdrp.ro, www.aippimm.ro sau transmiteţi un email la adresa expertului consultant start-upuri natalia.marculescu@gmail.com.

 Descărcați 

Ghidul Solicitantului_sM 6.4

Anexa 7- Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare

Anexa 8 – Lista cod-uri CAEN eligibile pentru dotare

Anexa 9 – Lista zonelor cu potential turistic ridicat

Anexe – Studiu de Fezabilitate

» Documente utile privind finanţarea ideilor de afaceri

Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 2399/2015 privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”, publicat în MO Partea I nr. 577/31.07.2015.

Instrucţiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanţate în cadrul DMI 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”

Contract de finantare nr. 5643/12.02.2015 pentru implementarea proiectului POSDRU/176/3.1/S/149612 “START UP 4U”  – cod SMIS 57922

Lista codurilor CAEN eligibile in cadrul proiectului START UP 4U

Ghidul Solicitantului Condiţii Generale POSDRU (publicat 2014)

Ordin nr. 1117/2010 – cheltuieli eligibile

Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice (CPP 176)

Schema de ajutor de minimis “Sprijin pentru antreprenori”

Documentul cadru de implementare POSDRU